Image Alt

AYG

Ampliació d’inspeccions

Encara que en el curs d’una inspecció l’inspector decideixi “ampliar actuacions”, la data d’inici de la inspecció no s’entén modificada…

Ampliació d’actuacions. En el curs d’una inspecció d’un tribut determinat, l’inspector pot decidir ampliar l’objecte de les actuacions inspectores a altres tributs diferents als esmentats en la notificació d’inici.

Per exemple, en una inspecció de l’IRPF de 2018 iniciada el 14 d’octubre de 2020, podria donar-se el cas que l’inspector, després d’analitzar la documentació aportada pel contribuent, decideixi ampliar actuacions i revisar també l’IRPF i l’Impost sobre el Patrimoni de 2017.

Còmput. En situacions com aquesta, es planteja el dubte de com es computa el termini màxim de durada de les actuacions (18 mesos o 27 mesos, segons les circumstàncies) [LGT, art. 150.1] per als nous impostos i períodes objecte de comprovació. En concret, si ha de computar-se des de la primera notificació (la que va donar inici a la inspecció) o des de la notificació de l’ampliació.

Procediment únic: Doncs bé, segons el Tribunal Suprem, el procediment d’inspecció és un procediment únic [LGT, art. 150.2] . Per tant, encara que es produeixin ampliacions amb posterioritat al seu inici, la data a tenir en compte a l’hora de computar el termini màxim de durada és la de la notificació de la primera comunicació [TS 14-10-2020] respecte a tots els conceptes i períodes comprovats.

Això sí: la prescripció respecte dels impostos i períodes objecte de l’ampliació d’actuacions s’interromp amb la notificació d’aquesta ampliació, i no abans.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?