Image Alt

Avís legal

Aquestes disposicions regulen l’ús del web que AYG ASESORES SA, amb CIF A58074964, domiciliada a Barcelona (08029), carrer Còrsega, 109, entresol i, en alguns casos, ADMINISTRACIONES EMPRESARIALES DE BARCELONA SA, amb CIF A62709506, domiciliada a Barcelona (08029), carrer Còrsega, 109, entresol, posen a disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés a la pàgina web és gratuït Alguns serveis són exclusius per als nostres clients i l’accés a aquests està restringit. Els serveis jurídics o fiscals que ofereix el Despatx amb caràcter general tenen el preu que s’indiqui a la corresponent proposta de serveis professionals i en cap cas s’ofereixen o es presten a través del servei del Portal.

L’ús del Portal atribueix la condició d’Usuari del Portal (en endavant, l’‘Usuari’) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal.

La durada de la prestació del servei del Portal es limita al moment en què l’Usuari estigui connectat al Portal o a algun dels serveis que es faciliten a través d’aquest. Per tant, l’Usuari ha de llegir amb atenció aquest avís legal cada vegada que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús, que es recullen en aquest avís legal, poden ser modificats.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients d’AYG poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest avís legal i que l’Usuari haurà d’acceptar abans que s’iniciï la prestació del servei corresponent.

Tots els continguts del Portal, entenent que aquests són, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, el software, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codis font (en endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual d’AYG o de tercers, i no es pot entendre cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, tret d’aquells que resultin estrictament necessaris per utilitzar el Portal.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius són titularitat d’AYG o de tercers, i no es pot entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal d’acord amb la llei i amb aquest avís legal. L’Usuari respondrà davant AYG o davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment de l’esmentada obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos d’AYG o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, els servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) d’AYG o de tercers.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts d’acord amb la llei i amb aquest avís legal; amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari, d’acord amb la legislació vigent, s’haurà d’abstenir de:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts tret en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per AYG o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació, si s’escau.

b) Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que es puguin considerar software o base de dades d’acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com de comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

c) Extraure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts que integren el Portal, així com de les bases de dades que AYG posi a disposició dels usuaris.

Tota la informació que l’Usuari faciliti a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altra, ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà perfectament actualitzada la informació facilitada a AYG de manera que, en tot moment, respongui a la seva situació real. En qualsevol cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a AYG o a tercers per la informació que faciliti.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part d’AYG de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest mitjà. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap mena, de manera que aquesta informació resulta insuficient perquè l’Usuari prengui decisions personals o empresarials.

AYG no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

L’accés al Portal requereix serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a AYG. Com a conseqüència, els serveis que es proveeixen a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

AYG no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.

L’accés al Portal requereix serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a AYG. Com a conseqüència, els serveis que es proveeixen a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

AYG no es fa responsable dels danys o perjudicis de cap mena produïts a l’Usuari que siguin causats per fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus punts per la llei espanyola.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?