Image Alt

AYG

Cobro IVA clientes  morosos

Com recuperar l’IVA dels meus clients morosos?

Lamentablement, a causa de la crisi provocada pel COVID-19 hi ha moltes empreses que poden estar patint impagaments per part dels seus clients. Per aquest motiu, i encara que això no és una novetat, hem considerat d’interès recordar-li el procediment a seguir per a recuperar aquest IVA repercutit que ha ingressat en l’AEAT i no ha pogut cobrar per part dels seus clients.

A continuació, els traslladem les condicions i terminis per a poder realitzar aquesta modificació de la base imposable d’IVA per clients morosos.

En primer lloc hem de recordar que segons l’article 80.4.A) de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit, un crèdit es considera “Crèdit totalment o parcialment incobrable” quan reuneixi les següents condicions:

  • Que hagi transcorregut un any des de la meritació de l’Impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit derivat del mateix (6 mesos si el volum d’operacions del titular del crèdit no hagués excedit l’any immediatament anterior 6.010.121,04€).
  • Que aquesta circumstància hagi quedat reflectida en els Llibres de Registres exigits per a aquest Impost.
  • Que el destinatari de l’operació actuï en la condició d’empresari o professional, o, en un altre cas, que la base imposable d’aquella, IVA exclòs, sigui superior a 300€.
  • Que el subjecte passiu hagi instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial a deutor o per mitjà de requeriment notarial a aquest, fins i tot quan es tracti de crèdits afermats per Ens públics.
Quins terminis tinc per a efectuar la modificació de la base imposable?

Si la seva empresa és una PIME la modificació haurà de realitzar-se en el termini dels tres mesos següents a la finalització del període de sis mesos o d’un any a què es refereix la condició 1a anterior, i comunicar-se a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el termini d’un mes.

En la línia temporal inferior, es distingeixen les dues vies temporals que el creditor podrà utilitzar si el seu volum d’operacions no hagués excedit durant l’any natural immediat anterior de 6.010.121,04 €. Observem en color groc la via que neix a partir dels 6 mesos transcorreguts des de la meritació i en gris la que neix a partir de l’any. En tots dos casos el creditor disposa d’un termini de tres mesos per a procedir a la modificació de la base imposable i l’expedició de la factura rectificativa corresponent.

Des de l’emissió de la factura rectificativa, el creditor disposarà d’un mes per a comunicar a l’AEAT la modificació de la base imposable i enviar la factura rectificativa.

Com ha afectat l’estat d’alarma a aquests terminis?

Per al còmput del termini d’emissió de la factura rectificativa, en relació amb les quotes que puguin quedar afectades per l’estat d’alarma, ha de tenir-se en compte la suspensió dels terminis dels procediments tributaris, des del 14 de març de 2020, data de la declaració de l’estat d’alarma, fins al 30 de maig de 2020 (1 de juny si el termini venç el 30 de maig).

Així, la suspensió per l’estat d’alarma, tot i que no retarda la data per a considerar un crèdit incobrable, amplia el termini per a rectificar la factura.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?