Image Alt

AYG

Deducció bases imposables

Compensació de BINs: aspectes a tenir en compte

La pandèmia esdevinguda en el 2020 pot provocar que moltes empreses generin bases imposables negatives (BINs). Recordem alguns aspectes a tenir en compte per a la seva compensació en futurs exercicis.

Límits a la compensació
Temporals i quantitatius

Sense límits temporals. La normativa fiscal permet que les bases imposables negatives (BINs) que hagin estat objecte d’autoliquidació puguin ser compensades amb les bases imposables positives dels següents períodes impositius. Aquesta compensació pot realitzar-se sense cap límit temporal.

Tampoc existeix límit temporal per a la compensació de les bases negatives generades abans de 2015 i que encara no s’hagin compensat.

Amb límits quantitatius. No obstant això, la compensació té un límit quantitatiu anual, de manera que les bases compensades no poden reduir la base imposable positiva per sobre d’un determinat percentatge, que depèn de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors. En la següent taula es mostren aquests límits:

Xifra de negocisLímit % de compensació
Inferior a 20 milions d’euros70%
≥ 20M euros i 50%
≥ 60M euros25%

Franquícia. Per a evitar que aquesta limitació afecti en excés a les pimes, es pot compensar fins a un milió sense l’aplicació d’aquests límits percentuals. Si el període impositiu té una durada inferior a l’any, aquesta franquícia s’aplicarà de manera proporcional.

Si l’empresa realitza els seus pagaments a compte pel mètode de bases, la franquícia s’aplicarà també de manera proporcional: podrà compensar 250.000 euros a l’abril, 750.000 a l’octubre i 916.667 euros al desembre.

Excepcions

Nova creació. Les empreses de nova creació que puguin aplicar el tipus reduït del 15% no es veuran afectades per aquests límits durant els tres primers exercicis en els quals obtinguin bases positives. A aquest efecte, no cal que siguin consecutius.

Una empresa es constitueix en 2020 incorrent en pèrdues. En 2021 i 2022 obté beneficis, però en 2023 torna a tenir pèrdues. En aquest cas podrà aplicar les bases negatives sense límits en 2021 i en 2022; i si encara no les ha pogut compensar totes, li quedarà un exercici addicional per a compensar la resta, també sense límit.

És més, la compensació pot demorar-se a l’exercici que més interessi (recordi que la compensació és una opció). Per exemple, l’empresa pot no compensar en els dos primers exercicis en els quals obté beneficis (i en els quals tributarà al 15%) i compensar després, en exercicis en els quals el tipus impositiu sigui del 25%.

Extinció de societats. Tampoc es veuran afectades per aquests límits les societats que s’extingeixin, tret que aquesta extinció sigui conseqüència d’una operació de reestructuració (una fusió, per exemple) acollida al règim de neutralitat fiscal.

Aquesta excepció resulta aplicable en el període impositiu d’extinció. No pot aplicar-se en diversos exercicis si existeixen causes justificades (per exemple, un concurs que acaba amb la dissolució de la societat i que s’allarga durant més d’un període impositiu).

Quitaments. Una altra excepció es dóna en empreses que hagin obtingut quitacions a conseqüència d’un acord amb els creditors, fins i tot encara que aquest quitament s’hagi realitzat al marge d’un procés concursal:

  • En aquests casos les BINs poden compensar-se sense cap límit per un import equivalent a l’ingrés derivat de la quitació.
  • Aquest import no es té en compte a l’efecte d’aplicar la franquícia d’un milió d’euros que poden compensar-se en tot cas.

Ara bé, només aquells quitaments que es realitzin en l’àmbit de la Llei Concursal tindran dret al règim especial de diferiment que permet imputar fiscalment l’ingrés dels quitaments en proporció a les despeses financeres derivades del deute.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?