Image Alt

AYG

fijos discontinuos

Contractes d’estiu: Fixos-Discontinus

S’acosta l’estiu i necessites personal per al teu local d’hostaleria. Recorda que ja no pots realitzar contractes temporals i que hauràs d’acudir a la figura del contracte fix-discontinu.

Abans de 2022.Tradicionalment, els llocs del sector hostaler amb caràcter estacional es cobrien amb contractes fixos-discontinus o amb temporals. Però la reforma laboral va restringir les causes que motiven qualsevol contracte temporal, puntualitzant que aquest tipus de llocs (els del sector hostaler) han de cobrir-se a través del contracte indefinit fix-discontinu.

Fix-discontinu

Per temporada

Si dins de l’activitat normal de l’empresa es requereix cobrir una necessitat de treball que es repeteix amb caràcter intermitent o cíclic cada estiu, però de manera permanent o reiterada en el temps, s’han de contractar els/les empleats a través del contracte fix-discontinu. És a dir:

  • Amb independència de l’activitat de l’empresa, la necessitat de treball s’ha de repetir en el temps (per exemple, cada estiu).
  • Els cicles, campanyes o temporades s’han de repetir, independentment que les dates siguin determinades o indeterminades i que depenguin o no de l’empresa.

Des de la reforma, encara que l’empresa sàpiga amb exactitud quan comença i quant dura cada cicle productiu, o les dates exactes d’inici i fi de temporada, haurà d’utilitzar el contracte fix-discontinu.

Exemple 1: Un negoci d’hostaleria a la platja obre quan arriba el bon temps (uns anys al maig, uns altres al juny…) i contracta a diversos treballadors. Doncs bé, aquests empleats tenen la consideració d’indefinits i han de tenir un contracte fix-discontinu.

Exemple 2: Un saló en el qual se celebren noces compta amb una piscina de temporada en les que les dates d’obertura tancament són sempre les mateixes, de l’1 de juny al 30 de setembre. Els treballadors que atenguin la piscina també han de ser fixos-discontinus.

Característiques bàsiques

Les característiques principals del contracte fix-discontinu són les que s’exposen a continuació:

  • És un contracte fix, ja que l’activitat del/a treballador/a es repeteix anualment i forma part de l’activitat habitual de l’empresa.
  • El contracte és discontinu si aquesta activitat no es desenvolupa de manera continuada al llarg de tot l’any, sinó que es veu interrompuda per un o diversos períodes d’inactivitat.
  • Els/les treballadors/es fixos-discontinus tenen els mateixos drets que els fixos de l’empresa (en matèria de permisos, formació, vacances, representació legal…).
  • Igual que en qualsevol altre contracte, és possible fixar un període de prova (de màxim 6 mesos per a tècnics titulats i 2 mesos per a la resta, tret que el conveni estableixi altres terminis). Si la primera crida es produís per un període inferior al de prova, el període de prova no quedarà interromput després de l’extinció del contracte i continuarà “corrent” encara que no hi hagi prestació de serveis efectiva. Per tant, en la segona crida no podrà continuar-lo.
  • A efectes retributius i de promoció professional (plus antiguitat, triennis…), haurà de computar-se no sols el temps de prestació de serveis sinó tot el temps de durada de la relació laboral.

Aquesta forma de còmput només és aplicable a efectes retributius o de promoció professional. Mentre no hi hagi un canvi jurisprudencial, a l’hora de calcular la indemnització per acomiadament del/a treballador/a fix-discontinu únicament haurà de tenir-se en compte el temps de serveis efectius acreditats en les respectives campanyes.

Crida

Forma i ordre

Criteris objectius. Quan es vulgui donar d’alta a treballadors amb contractes fixos-discontinus en situació d’inactivitat que van treballar per a l’empresa en estius anteriors, s’haurà de fer una crida basada en criteris objectius i formals. Aquests criteris hauran d’estar establerts en conveni col·lectiu, encara que, en defecte d’això, serà vàlid fixar-los a través d’un acord col·lectiu.

Contracte. La forma i l’ordre de crida haurà de figurar en el contracte de cada treballador. Si el conveni no diu res sobre aquest tema, s’haurà acordar col·lectivament amb els representants dels/les treballadors/es (o, en defecte d’això, amb cada treballador/a) els mitjans i el termini d’antelació per a la crida a els/les fixos-discontinus.

S’haurà de redactar per escrit el pacte sobre l’ordre, els mitjans i els terminis per a la crida a fi d’evitar futures reclamacions de els/les treballadors/es.

Comunicació. En una sentència recent, l’Audiència Nacional ha validat que la crida s’efectuï a través de qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la comunicació. En tot cas, és l’empresa qui ha de provar que l’ha realitzat (conservant el comprovant d’enviament o de recepció).

Mitjans. En concret, s’han validat com a mitjans de crida el telèfon o el correu electrònic, el WhatsApp, les aplicacions de missatgeria habituals en els telèfons mòbils, l’aplicació de correu electrònic amb la qual compten els ordinadors, i les bústies de veu. Tots ells són mitjans que permeten constatar la realitat de la comunicació i el seu contingut.

Cal recordar que també s’ha de registrar la crida en el SEPE a través de “Contrat@”.

Termini

Pacte. És possible pactar col·lectivament el termini d’antelació de la crida sense que existeixi un mínim legal (la normativa només estableix que haurà de fer-se amb una antelació adequada). Si en l’empresa no hi ha representants, el termini s’haurà de recollir de manera clara en el contracte de cada treballador/a.

Els tribunals han admès com a vàlid el termini de 48 hores fixat en conveni col·lectiu.

Resposta. També es pot establir un termini de resposta a la crida per part dels/es treballadors/es, sent lícita l’extinció del contracte si aquest no es compleix.

Els tribunals han validat terminis de resposta d’entre una i tres hores.

Necessitats imprevisibles. No és possible fixar un termini general de crida (per exemple, 48 hores d’antelació) amb una clàusula genèrica que estableixi que pot reduir-se en cas de necessitats imprevisibles. El contracte fix-discontinu serveix per a cobrir necessitats productives permanents (encara que discontínues), no necessitats imprevisibles.

Baixa

Finiment. Quan acabi la temporada, el contracte s’interromprà fins a la campanya següent, i s’haurà de donar de baixa a els/as treballadors en la Seguretat Social i lliurar-los la corresponent quitança (amb els salaris reportats i no pagats, la proporció de pagues extres i les vacances no gaudides).

Durant el període d’inactivitat, el/a treballador/a percebrà una prestació per desocupació.

Si la empresa s’equivoca...

Si es formalitza un contracte temporal quan s’havia d’haver signat un fix-discontinu, les conseqüències per a l’empresa són les següents:

En el sector de la hostelería, en el que históricamente existe un alto número de contratos temporales fraudulentos, la Inspección aumenta sus controles durante la campaña de verano.

  • S’hauran de transformar en indefinits els contractes temporals. A més, al final del contracte temporal, el/la treballador/a podrà reclamar la indemnització per acomiadament improcedent.
  • S’haurà de reconèixer l’antiguitat des de l’inici del primer contracte.
  • Es podrà rebre una multa d’entre 751 i 7.500 euros.

En el sector de l’hostaleria, en el qual històricament existeix un alt nombre de contractes temporals fraudulents, la Inspecció augmenta els seus controls durant la campanya d’estiu.

 

Si la teva empresa vol contractar treballadors/es per a la temporada d’estiu, recorda que el correcte és signar un contracte fix-discontinu, i no un contracte temporal. Tant si les dates de crida són sempre les mateixes com si no.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?