Image Alt

AYG

declaració ETE

Recorda presentar la declaració ETE abans del 20 de gener

La Declaració sobre les transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior, que és el seu nom oficial, està regulada en la Circular 4/2012 del Banc d’Espanya, i és una declaració informativa amb finalitats estadístiques .

Presentar la Declaració ETE del Banc d’Espanya és una obligació que afecta residents espanyols, tant persones físiques com jurídiques, que siguin diferents dels proveïdors de serveis de pagament inscrits en els registres oficials del Banc d’Espanya (entitats de crèdit i entitats de pagament), que realitzin transaccions amb no residents o mantinguin actius o passius enfront de l’exterior.

La periodicitat amb la qual es presenta la Declaració ETE pot ser mensual, trimestral o anual. Per a saber la freqüència de presentació, cada any s’hauran de realitzar els següents càlculs:

–          Suma dels cobraments i els pagaments de totes les operacions per compte propi realitzades l’any anterior amb no residents, sigui com sigui el seu concepte i independentment de com s’haurien liquidat.

–          Suma dels saldos d’actius o passius enfront de l’exterior a 31 de desembre de l’any anterior.

La suma que resulti superior de les dues anteriors és la que determina la periodicitat de la Declaració del ETE:

–          Mensual: si és major o igual a 300 milions d’euros.

–          Trimestral: si l’import supera els 100 milions d’euros però és inferior als 300 milions d’euros.

–          Anual: si l’import està comprès entre 1 milió i 100 milions d’euros. Si no se supera el milió llavors NO es presenta la declaració.

Si tenen obligació de caràcter anual el termini de presentació fini cada any el dia 20 de gener.

Són moltes les empreses i persones físiques que desconeixen l’existència del conegut com a Formulari ETE i l’obligació de presentar-ho si se superen uns determinats volums de transaccions amb no residents o es posseeixen actius fora d’Espanya.

És necessari advertir que aquest Formulari ETE és una declaració diferent a la del model 720 relatiu a la Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger, la qual es presenta davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i és per tant una declaració informativa d’índole tributària.

Què passa si no ho presento o ho faig fora de termini?

El règim sancionador aplicable al Formulari ETE queda regulat en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior. Segons la norma:

  • Es considera infracció greu (i) la no declaració d’operacions que superin els 6 milions d’euros o (ii) la inexactitud d’alguna dada de la declaració respecte d’operacions que superin els 6 milions d’euros. En aquest cas les, sancions poden ascendir a la meitat de l’import de l’operació no declarada, amb un mínim de 6.000 euros.
  • Per contra, es considera infracció lleu (i) la presentació fora de termini, (ii) la no declaració d’operacions inferiors als 6 milions d’euros o (iii) la inexactitud de les dades de quantia inferior al citat import de 6 milions d’euros. Les sancions en cas d’infracció lleu poden ser de fins a un quart de l’import de l’operació, amb un mínim de 3.000 euros.

És recomanable revisar cada cas concret amb un assessor fiscal de confiança que conegui bé la legislació perquè és molt específica i poc freqüent.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?