Image Alt

AYG

suministros IVA

El TEAC admet la deducció de l’IVA suportat per les despeses de subministraments d’immobles parcialment afectes a l’activitat

El Tribunal Econòmic Administratiu Central en la seva resolució de 19 de juliol de 2023, resol en unificació de criteri i estableix la possibilitat de deduir les quotes de l’IVA suportades per les despeses de subministraments (aigua, llum, gas) en béns immobles que formen part del patrimoni de l’empresa i s’utilitzen tant per a activitats empresarials com per a ús privat.

El cas objecte de resolució és el d’un immoble que simultàniament es destina a l’ús privatiu i al mateix temps està afecte parcialment a l’activitat econòmica del contribuent, qui procedeix a la deducció de les quotes suportades pels serveis afectes a l’immoble.

L’Administració no admet tal deducció en tractar-se d’un element patrimonial que no es troba afecte de manera exclusiva a l’activitat econòmica.

El subjecte passiu va interposar reclamacions davant el TEAR de Madrid basant-se en l’afectació parcial a l’activitat econòmica reconeguda per l’Administració en l’Impost de societats, on es va dictar resolució parcialment estimatòria en entendre que la deducció de les quotes repercutides derivades d’elements parcialment afectes a l’activitat econòmica sí que és possible, ja que la Llei no el prohibeix expressament. En el moment en què la liquidació relativa a l’Impost de societats girada per l’Administració al reclamant reconeix un percentatge d’afectació parcial a l’activitat econòmica, cal estimar les al·legacions de l’interessat.

Enfront d’aquesta resolució s’interposa l’esmentat recurs extraordinari d’alçada d’unificació de criteri davant el TEAC que confirma la posició adoptada pel TEAR.

El Tribunal, després d’analitzar la normativa espanyola i la Directiva d’IVA conclou que poden ser deduïbles les quotes suportades per les despeses de subministraments d’aigua, llum i gas relacionats amb els béns immobles destinats simultàniament a l’activitat empresarial o professional i a necessitats privatives.

Entén el TEAC que, si bé d’una primera lectura dels articles 92, 94 i 95 de la Llei de l’IVA caldria pensar en la no possibilitat de deducció, al no complir-se els requisits establerts, cal tenir en compte que l’IVA és un impost harmonitzat i d’acord amb el principi de primacia del dret de la Unió, es procedeix a estudiar la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006, que en els seus articles 168, 169 i 172 conclou que els béns i serveis consignats en l’apartat quart de l’article 95 de la LIVA no constitueixen una llista tancada ni es refereixen únicament als béns d’inversió de la regla 2a de l’apartat tercer, incloent també als béns immobles.

Per aquest motiu, han d’entendre’s compresos en aquest llistat les despeses per subministraments d’aigua, llum i gas relacionats amb els béns immobles.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?