Image Alt

AYG

Impuesto patrimonio

Impost sobre el patrimoni 2020: Què és i quines novetats presenta aquest any?

L’impost sobre el patrimoni és un tribut que, com el seu nom indica, grava el patrimoni net de les persones físiques del qual siguin titulars el 31 de desembre de cada any quan aquest arriba a certs imports.

Qui està obligat a presentar la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP)?

Els subjectes passius estan obligats a presentar per via electrònica a través d’Internet la declaració d’aquest impost (model 714) sempre que concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • Que la quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost, i una vegada aplicades les deduccions o les bonificacions que siguin procedents, resulti per a ingressar.
  • Quan, fallant la circumstància anterior, el valor dels béns o els drets, determinat d’acord amb les normes reguladores, de l’impost, sigui superior a 2.000.000 d’euros.
Quan es presenta la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni?

El termini de presentació de les autoliquidacions de l’impost sobre el patrimoni de l’any 2020 és el comprès entre els dies 7 d’abril i 30 de juny de 2021, tots dos inclosos. No obstant això, si el resultat de la declaració és a ingressar i el pagament es domicilia en compte, la presentació no es pot dur a terme després del dia 25 de juny de 2021.

Novetats 2020 de l’Impost del Patrimoni a Catalunya

En tractar-se d’un impost cedit a les comunitats autònomes, aquestes poden aplicar reduccions en el mínim exempt, modificar la tarifa i crear exempcions de patrimoni protegit de les persones discapacitades.

En el cas de Catalunya per a aquest 2020 destaquen els següents aspectes:

  • El mínim exempt és de 500.000€.
  • El percentatge a aplicar sobre el patrimoni net: 0,21%-2,75%;
  • Està exempta l’habitatge habitual, fins a un import màxim de 300.000 euros, i, d’acord amb unes certes regles, també els béns afectats a activitats econòmiques, el patrimoni empresarial, les accions de les societats de les quals el contribuent obtingui la majoria dels seus rendiments del treball i d’activitats econòmiques, etc

Recorda que el nostre Departament Fiscal, compost per un equip tècnic especialitzat en dret tributari pot assessorar-te davant qualsevol dubte que tinguis respecte a aquest impost i estudiar la teva declaració de manera individual per a veure si estàs obligat/a a presentar-la.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?