Image Alt

AYG

Pressupostos Generals Estat 2021

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021

El passat 31 de desembre de 2020 es va publicar en el BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.

A efectes fiscals, les mesures més destacades són les següents:

En el IRPF
 • Tarifa de l’estalvi. A partir de 2021 augmenten els tipus de gravamen aplicables sobre la base liquidable de l’estalvi (dividends, interessos etc). Així quan aquesta base superi els 200.000 euros, l’excés sobre aquest import tributarà a una mena del 26% (en lloc del 23% aplicable fins a 2020).
 • Tarifa general. Així mateix, quan la base liquidable general superi els 300.000 euros, el tipus de gravamen aplicable sobre l’excés augmentarà en dos punts percentuals.
 • Tarifa de retencions del treball. De manera paral·lela a l’augment de la tarifa general, la tarifa de retencions aplicable sobre els rendiments del treball, quan aquests superin els 300.000 euros, augmenta del 45% al 47%.
 • Tarifa per a treballadors desplaçats. També augmenta del 45% al 47% el tipus de gravamen aplicable als treballadors acollits al règim especial d’empleats desplaçats a territori espanyol, per a rendes superiors a 600.000 euros.
 • Plans de pensions. Es redueix a 2.000 euros l’aportació màxima anual al pla de pensions individual que dóna dret a gaudir de reducció en l’IRPF. No obstant això, en cas d’aportacions a plans de pensions d’empresa, serà possible aportar fins a 10.000 euros (sense que la suma d’aportacions a plans individuals i d’empresa pugui superar els 10.000 euros). D’altra banda, l’aportació màxima al pla de pensions del cònjuge es redueix a 1.000 euros anuals.

En l’Impost de societats
 • Exempció per doble imposició. A partir de 2021 l’exempció que fins ara era aplicable sobre els dividends i plusvàlues procedents de la participació en altres societats, excepte algunes excepcions, només aconseguirà al 95% d’aquests dividends o plusvàlues.
 • Deducció per doble imposició. A l’igual com ocorre amb l’exempció, la deducció per doble imposició econòmica internacional també serà aplicable només sobre el 95% dels dividends i participacions en beneficis.

Així mateix, s’estableix que, en general, ja no serà possible gaudir de l’exempció i de la deducció per doble imposició, quan el valor d’adquisició de les participacions sigui superior als 20 milions d’euros, però la participació no representi almenys el 5% del capital social. (Això només continuarà sent possible, de manera transitòria, fins a 2025, per a aquelles participacions adquirides abans de 2021).

En l’IVA
 • Begudes ensucrades. S’incrementa del 10% al 21% el tipus impositiu aplicable a les begudes amb edulcorants afegits.
 • Regla de l’ús efectiu. Amb efectes des d’1 de gener de 2021, deixa de ser aplicable la regla especial de l’ús efectiu als serveis que s’entenguin realitzats a Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Règim simplificat. Es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits quantitatius que es vénen aplicant en exercicis anteriors.

En l’Impost sobre el Patrimoni
 • Restabliment. Es restableix el caràcter indefinit de l’Impost sobre el Patrimoni (recorda que des de fa uns anys l’obligació de tributar per aquest impost s’havia suprimit, però l’exigència del seu pagament s’anava prorrogant d’any en any).
 • Augment de tipus. Es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’Impost de manera que el tipus aplicable a l’últim tram (patrimonis superiors a 10.695.996,06 euros) s’incrementa del 2,5% al 3,5%.
Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?