Image Alt

AYG

no darse alta autónomos

Conseqüències de treballar sense donar-se d’alta d’autònom

Has començat a fer un treball per compte propi i un Inspector de Treball ha detectat que encara no ha cursat la seva alta en la Seguretat Social. Què pot ocórrer?

Cal recordar que es considera treballador autònom a tota persona física que realitzi de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, d’o no ocupació a treballadors per compte d’altri [Llei 20/2007, art. 1].

 

Característiques de l’autònom

Habitualitat

Ingressos. Tradicionalment, el Tribunal Suprem havia utilitzat com a indici per a apreciar l’existència de habitualitat en el treball d’un autònom que els ingressos obtinguts pel treball per compte propi superessin el salari mínim interprofessional en un any natural. No obstant això, aquest requisit no és exclusiu ni excloent; a més, s’hauran de tenir en compte altres criteris, que es detallen a continuació.

Àmbit temporal. Es considera que el treball per compte propi és habitual quan és quotidianament la principal activitat productiva que el treballador exerceix. En aquest punt, no ha de confondre’s habitualitat amb periodicitat, de manera que no existirà l’obligació d’alta com a autònom si es manté una activitat en el temps, però aquesta no constitueix l’activitat principal del treballador.

Per exemple, en el cas d’un treballador per compte d’altri que realitzi una activitat secundària a les tardes, tal activitat no determinaria la concurrència de habitualitat, encara que es mantingui amb regularitat durant l’any natural.

Ingressos 

Complemento retributivo. Si el conjunto de actividades por cuenta propia no constituye su fuente principal de ingresos, no concurriría el requisito de habitualidad. Por ejemplo, en el caso de un empleado de banca con retribuciones altas que realiza trabajos de contabilidad para terceros durante alguna tarde a la semana, podría defenderse que no concurre habitualidad.

Complement retributiu. Si el conjunt d’activitats per compte propi no constitueix la seva font principal d’ingressos, no concorreria el requisit de habitualitat. Per exemple, en el cas d’un empleat de banca amb retribucions altes que fa treballs de comptabilitat per a tercers durant alguna tarda a la setmana, podria defensar-se que no concorre habitualitat.

Excepcions. En aquelles professions en les quals la habitualitat és inherent a la professió, els professionals que l’exerceixin hauran de cursar el seu corresponent alta en la Seguretat Social, amb independència dels ingressos percebuts de tal activitat. És el cas, per exemple, dels agents i subagents d’assegurances.

 

Noves regles de cotització

Des de gener de 2023

Rendiments. L’any 2023 ja resulten d’aplicació les noves regles de cotització i ja no és el propi treballador autònom qui tria lliurement la seva base de cotització, sinó que aquesta depèn dels seus rendiments anuals obtinguts.

Taules i trams. Així, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat establirà anualment una taula general i una taula reduïda de bases de cotització per a aquest règim especial en funció dels trams de rendiments nets. Cada treballador autònom haurà de triar una base de cotització compresa entre la base mínima i la base màxima del seu tram.

Previsió. Aquesta decisió haurà de prendre’s en el moment de sol·licitar l’alta en el Règim Especial per a Treballadors Autònoms (RETA). En realitzar el tràmit de l’alta, el treballador autònom haurà d’efectuar una declaració de la mitjana mensual dels rendiments econòmics nets anuals que prevegi obtenir.

Canvi de criteri. Per als anys 2023, 2024 i 2025, el legislador ja ha establert aquests trams, incloent fins a tres trams en la taula reduïda per sota de la quantia del salari mínim interprofessional vigent en 2022. En conseqüència, i a l’espera que els tribunals i Inspecció de Treball concretin el seu criteri en la matèria, sembla que la nova normativa permetria considerar que un treballador autònom està obligat a donar-se d’alta en la Seguretat Social (en el RETA) encara que percebi uns rendiments anuals inferiors al SMI.

Eexemple

Alta i cotització. Si durant el 2022 s’han dut a terme uns treballs per compte propi que reportin uns rendiments computables de 12.000 euros, abans es podia defensar que no existia habitualitat i que no havia de cotitzar en el RETA, perquè aquest import es trobava per sota del SMI, que en 2022 s’establia en 14.000 euros anuals. No obstant això, a partir de 2023 aquests ingressos sí que determinarien l’obligació de donar-se d’alta en la Seguretat Social. Així, la seva cotització correspondria a la base compresa entre els 898,69 i els 1.166,70 euros mensuals (és a dir, al tram 3 de la taula reduïda per a 2023).

Base de cotització

Totalitat d’ingressos. La nova normativa indica que, per a determinar la base de cotització com a treballador autònom, s’haurà de tenir en compte la totalitat dels rendiments nets durant cada any natural per les diferents activitats professionals o econòmiques. Això, encara que l’acompliment d’algunes d’elles no determini la seva inclusió en el sistema de la Seguretat Social.

En conseqüència, en el moment en el qual existeixi l’obligació que un treballador autònom es doni d’alta, haurà de computar tots els ingressos que hagi percebut i que estiguin subjectes a cotització en el Règim General, fins i tot a pesar que algun d’aquests ingressos no suposés l’obligació de donar-se d’alta com a autònom de manera separada.

Exemple. Un mecànic presta serveis per compte d’altri i percep del seu ocupador un salari mensual brut de 1.500 euros; a més, percep 1.200 euros bruts per un taller propi que manté vostè mateix i altres 300 euros bruts per la venda de productes de bellesa per compte propi. En el seu cas existeix l’obligació de donar-se d’alta en la Seguretat Social per l’activitat del taller propi, però haurà d’incloure en la seva base de cotització els rendiments derivats d’aquesta activitat juntament amb els de la venda de productes de bellesa.

 

Terminis i sancions

Afiliació i alta

RETA. Tot treballador autònom té l’obligació de comunicar la seva afiliació inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms quan iniciï la seva activitat. A més, estarà obligat a comunicar l’alta cada vegada que reiniciï la seva activitat si s’ha donat de baixa prèviament.

Incompliment. En cas d’incompliment, la Inspecció de Treball podrà sancionar amb multa d’entre 3.750 i 12.000 euros. Si la comunicació es duu a terme fora de termini i abans que s’hagi produït actuació inspectora, la sanció estaria compresa entre els 750 i els 7.500 euros.

Acta de liquidació

Alta d’ofici. A més de la sanció, la ITSS procedirà a donar d’alta d’ofici com a treballador autònom i a estendre acta de liquidació per a reclamar l’ingrés de les quotes no ingressades des del primer dia en què constati la prestació de serveis, amb el límit de quatre anys. En aquest cas, la base de cotització que s’utilitzarà és la base mínima del tram 1 de la taula general, tret que la Inspecció determini una superior.

Exemple. Els deutes de gener de 2018 es podrien exigir fins al 31 de gener de 2022. Si l’inspector efectua la visita el dia 1 de desembre de 2021, també podria reclamar les quotes del mes de desembre de 2017, però no les de novembre del mateix any.

En tot cas, s’interromp el termini de prescripció des del dia de la visita de l’inspector i mentre es desenvolupin les actuacions inspectores.

Regularització. La regularització posterior no podrà incloure períodes previs a l’alta d’ofici. No obstant això, després de l’alta d’ofici, d’acord amb la nova normativa sí que es podrà procedir a la modificació de la base de cotització segons la seva previsió d’ingressos, així com a la regularització final.

 

Tot autònom té l’obligació de comunicar la seva afiliació inicial i la seva alta en el RETA. En cas d’incompliment, la Inspecció podrà sancionar-li i procedirà a donar-li d’alta d’ofici i a estendre acta de liquidació de quotes.

 

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?