Image Alt

AYG

Règim de mòduls i ERTO

Els empresaris en estimació objectiva de l’IRPF poden descomptar els dies de ERTO en computar el mòdul “personal assalariat”.

Personal assalariat. Al règim d’estimació objectiva de l’IRPF, un dels mòduls que es té en compte per a calcular el rendiment net de l’activitat és el del “personal assalariat”. Per a computar aquest mòdul, han de prendre’s les “unitats” de treballadors que es tenen contractats [Ordre 1164/2019, annex II, instrucció 2.1.2a] .

A aquest efecte, recorda que també tenen la consideració de personal assalariat el cònjuge i els fills menors de l’empresari que convisquin amb ell que estiguin contractats mitjançant contracte laboral i afiliació al Règim General de la Seguretat Social i que treballin habitualment i amb continuïtat en l’activitat.

ERTO. Doncs bé, si algun dels treballadors ha estat en ERTO a causa de la crisi sanitària, a l’hora de quantificar el mòdul “personal assalariat”, hauran de computar-se exclusivament les hores de treball efectiu (és a dir, no es tindrà en compte la part del contracte de treball que s’hagi trobat suspesa temporalment) [DGT V2500-20] .

Exemple. Un treballador ha treballat durant quatre mesos al 50% a conseqüència d’un ERTO, i la resta de l’any ha treballat al 100%, realitzant un total de 1.500 hores en 2020. Si resulta que la jornada anual és de 1.800 hores, a l’efecte de quantificar el mòdul corresponent, el titular del negoci haurà de computar aquest treballador com 0,833 unitats de “personal assalariat“.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?