SERVEIS I ÀREES DE PRÀCTICA

Assessorament Fiscal i Tributari


Imposició Directa


· Impost sobre Societats (IS).

· Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

· Impost sobre el Patrimoni (IP).

· Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR).

· Impost sobre Successions i Donacions (ISD).Imposició Indirecta


· Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

· Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD).Imposició Local i AutonòmicaProcediments Tributaris


· Procediments d'inspecció i de comprovació dels diferents tributs.

· Expedients de Gestió tributària, consultes davant la DGT, reclamacions.

· Interposició de recursos i reclamacions via econòmica, administrativa i contenciós-administrativa.

· Procediments sancionadors.

· Procediments recaptatoris.


 

Elaboració de tot tipus de Declaracions Informatives


 

Altres serveis


· Valoració d'empreses, negocis, Fons de Comerç.

· Processos de Due Diligence (adquisicions i vendes d'empreses).

· Projectes de Fusió i Adquisició d'empreses.

· Elaboració i seguiment de Plans de Negoci i Viabilitat.

· Reestructuració de patrimonis.