SERVEIS I ÀREES DE PRÀCTICA

 

Assessorament Laboral


Els continus canvis que s'estan produint en l'àmbit de les relacions laborals entre empresa i treballador exigeixen un alt grau d'actualització normativa i especialització, constituint el nostre objectiu proporcionar a cada empresa la millor opció possible a cada moment.Contractació


Estudi del contracte adequat segons normativa vigent. Control de venciments i modificacions.Rebuts de salaris


Càlcul i confecció d'acord al conveni col·lectiu d'aplicació. Opcions paper o email. Processament d'imputació de costos salarials.Butlletins Cotització Seguretat Social


Confecció i enviament a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb domiciliació bancària o pagament electrònic. Ajornament de quotes i tramitació de quota obrera.Declaracions d' IRPF


Confecció i presentació de cartes de pagament mensuals o trimestrals. Resum Anual. Certificat retencions per al treballador.Assessorament


Línia oberta amb els nostres clients per a tot tipus de consultes.

Representació i defensa de l'empresa, davant la Inspecció de Treball, Conciliacions al CMAC i Jutjat Social.