Image Alt

AYG

Ley startup

Principals novetats de la “Llei de Start-ups”

El pasado 23 de diciembre de 2022 entró en vigor la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes con el principal objetivo de fomentar la creación y crecimiento de empresas en España además de atraer profesionales altamente cualificados que desarrollen su actividad mediante herramientas electrónicas (los llamados nómadas digitales).

A efectos de esta ley, se consideran empresas emergentes o “start-ups” aquellas pequeñas o medianas empresas cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de conocimiento científico-técnico y tecnologías para la generación de nuevos productos, procesos o servicios.

Para poder acogerse a las medidas que comentaremos a continuación, es necesario obtener la correspondiente acreditación de condición de start-up otorgada por ENISA tras evaluar el carácter innovador y escalable del negocio, conforme a los criterios pendientes de desarrollo por orden ministerial, así como el cumplimiento de determinados requisitos determinados en la Ley 28/2022.

Entre otras, las medidas más destacadas instauradas por esta ley son:

  • Suavitza la tributació inicial de les empreses emergents al 15% en l’Impost de Societats, durant un màxim de quatre anys.
  • Millora la fiscalitat del lliurament d’accions o participacions als empleats de les mateixes (stock options) elevant l’exempció en l’IRPF dels 12.000 als 50.000 euros anuals.
  • Permet a les start-ups l’emissió d’accions  per a autocartera.
  • Augmenta la deducció del 30% al 50% per *inversiónen empresa de nova o recent creació en l’IRPF.
  • Millora l’accés al règim  fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a Espanya permetent-los optar per la tributació per l’Impost de la Renda de no Residents.
  • Crea una nova categoria de visat per al *teletrabajode caràcter internacional que permet entrar i residir a Espanya.

Especialment, aquesta llei disposa una sèrie de mesures en l’àmbit notarial i registral que resumim a continuació:

1. Tramitació telemàtica de constitucions de societats mercantils

a) Tots els tràmits necessaris per a dur a terme la inscripció d’empreses emergents, així com els de caràcter fiscal i amb la Seguretat Social necessaris per a l’inici d’activitat i altres recollits en la normativa reguladora del Document Únic Electrònic (DUE), podran realitzar-se mitjançant l’ús d’aquest document.

b) Les persones físiques o jurídiques extranjeras que desitgin invertir en una start-up espanyola han de disposar d’un NIF a Espanya, i si no el tenen hauran de sol·licitar-lo a l’Agència Tributària.

Com a novetat, en cas que s’inverteixi en una start-up en tràmit de constitució telemàtica (a través de CIRCE i mitjançant el DUE), l’inversor pot sol·licitar l’assignació del NIF a través d’un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (com pot ser una notaria). En tal cas, el notari davant el qual s’atorga l’escriptura de constitució enviarà a la AEAT de manera immediata còpia de l’escriptura, sol·licitant l’assignació d’un NIF per a l’inversor.

El mateix serà aplicable en cas d’incorporació d’un soci a la societat en ocasió d’un augment de capital o una altra operació societària que el requereixi.

2. Inscripció d’actes i acords en el Registre

a) El termini per a la inscripció d’empreses emergents i de totes les seves operacions societàries serà de cinc dies hàbils, comptats des del següent al de la data del seient de presentació o, en el seu cas, al de la data de devolució del document retirat.

b) En el cas que s’utilitzin estatuts tipus, el registrador procedirà a la qualificació i inscripció dins del termini de les sis hores hàbils següents a la recepció telemàtica de l’escriptura, entenent-se per hores hàbils les que quedin compreses dins de l’horari d’obertura fixat per als registres.

Per part seva, s’encomana al Govern l’aprovació, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, de diferents models d’estatuts tipus, que s’incorporaran a les escriptures públiques de constitució adaptats a les necessitats de les empreses emergents.

c) En cas d’existència de causa justificada per raons tècniques o per especial complexitat de l’assumpte que impedeixi el compliment d’aquests terminis, el Registrador mercantil haurà de notificar aquesta circumstància a l’interessat en el termini més breu possible i en tot cas abans que transcorrin els terminis establerts anteriorment per a qualificar i inscriure quan procedís.

3. Aranzels i taxes registrals

a) En cas que els emprenedors s’acullin als estatuts tipus adaptats a les necessitats de les start-ups utilitzant el sistema de tramitació telemàtica de CIRCE i la seva capital social sigui inferior a 3.100 euros, els aranzels notarials i registrals seran de 60 i 40 euros, respectivament.

b) La publicació en el BORME dels actes d’inscripció està exempta del pagament de taxes.

4. Inscripció de pactes parasociales i clàusules estatutàries

a) Els pactes de socis seran inscriptibles i gaudiran de publicitat registral sempre que no continguin clàusules contràries a la llei.

b) Així mateix, seran inscriptibles les clàusules estatutàries que incloguin una prestació accessòria de subscriure les disposicions dels pactes de socis, sempre que el contingut del pacte estigui degudament identificat de manera que el puguin conèixer no sols els socis que l’hagin subscrit sinó també futurs socis.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?